กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คอเป็นเอ็น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: