กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คางคกขึ้นวอ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: