กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คางเหลือง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: