กลับ
สำนวนไทย คำว่า
คู่สร้างคู่สม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: