กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เคราะห์หามยามร้าย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: