กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เคียงบ่าเคียงไหล่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: