กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เค็มเป็นเกลือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: