กลับ
สำนวนไทย คำว่า
โคมลอย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: