กลับ
สำนวนไทย คำว่า
โคแก่กินหญ้าอ่อน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: