กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: