กลับ
สำนวนไทย คำว่า
งอมแงม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: