กลับ
สำนวนไทย คำว่า
งูกินหาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: