กลับ
สำนวนไทย คำว่า
งูจงอางหวงไข่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: