กลับ
สำนวนไทย คำว่า
งูๆปลาๆ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: