กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ง่อยเปลี้ยเสียขา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: