กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เงยหน้าอ้าปาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: