กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เงียบเป็นเป่าสาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: