กลับ
สำนวนไทย คำว่า
โง่เง้าเต่าตุ่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: