กลับ
สำนวนไทย คำว่า
โง่แกมหยิ่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: