กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จมูกมด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: