กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จมไม่ลง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: