กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จรกาหน้าหนู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: