กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จองหองพองขน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: