กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระสือตอมห่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: