กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จับดำถลำแดง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: