กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จับตัววางตาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: