กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จับพลัดจับผลู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: