กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จับแพะชนแกะ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: