กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จับให้มั่นคั้นให้ตาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: