กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จีนใหม่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: