กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จืดเหมือนไชยเชษฐ์

หมายความว่า: 
คำถัดไป: