กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แจงสี่เบี้ย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: