กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ใจดีสู้เสือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: