กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ใจหายใจคว่ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: