กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฉลาดแกมโกง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: