กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ชักใบให้เรือเสีย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: