กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ชาติเสือไม่ทิ้งลาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: