กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กบในกะลาครอบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: