กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระแตวับ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: