กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ช้างเท้าหลัง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: