กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ช้างเผือกเกิดในป่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: