กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เชือดไก่ให้ลิงดู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: