กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เชื้อไม่ทิ้งแถว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: