กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แช่งชักหักกระดูก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: