กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระโถนท้องพระโรง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: