กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: