กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เฒ่ามะละกอ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: