กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ดาบสองคม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: