กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กลมเป็นลูกบิลเลียด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: