กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ดินไม่กลบหน้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: